Gelijke behandeling: áltijd!

For English, click here.

Bij het werven van kandidaten kan je snel onschuldige eisen of opmerkingen plaatsen die discriminerend zijn. Discriminatie is bij wet verboden, maar buiten dat behandelen wij sowieso alle kandidaten gelijk. Er wordt geen onderscheid gemaakt in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, leeftijd, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat of op een andere soortgelijke grond. Ook niet als de inlener hierom verzoekt.

ALGEMEEN UITGANGSPUNT

Het beleid van House of Covebo is er op gericht om in alle fasen van de arbeidsrelatie (werving en selectie, opmaken en bekendmaken van een vacature, het bepalen van het loon en arbeidsvoorwaarden en bij ontslag en beëindiging van de arbeidsovereenkomst) een eerlijke kans op werk te geven, zonder dat er sprake is van directe of indirecte discriminatie, (seksuele) intimidatie, opdracht tot discriminatie en weigering om redelijke aanpassingen te treffen ten voordele van een persoon met een handicap.

WAT IS DISCRIMINATIE?

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van geslacht en geslachtsverandering, zwangerschap, bevalling, moederschap, ras en huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, nationaliteit, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensovertuiging, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst en uiterlijk.

  • Directe discriminatie: wanneer er direct onderscheid wordt gemaakt naar één van de genoemde discriminatiegronden onder verbod.
  • Indirecte discriminatie: wanneer een maatstaf, eis of handelswijze in eerste instantie neutraal lijkt, maar via een omweg toch leidt tot discriminatie.

Rechtvaardiging van discriminatie

Niet ieder onderscheid is verboden. Er zijn gevallen – op grond van geldende wet- en regelgeving – wanneer er sprake is van rechtvaardiging van discriminatie. Zo zijn algemene rechtvaardigingsgronden positieve acties (voorkeursbeleid) en onderscheid dat door de wet wordt toegelaten. Voorkeursbeleid is alleen toegestaan voor vrouwen, etnische minderheden en mensen met een handicap of chronische ziekte en het beleid moet aan strikte wettelijke vereisten voldoen. Onderscheid kan ook gerechtvaardigd worden door een legitiem (rechtsgeldig) doel als de middelen passend en noodzakelijk zijn.

STANDPUNT VAN HOUSE OF COVEBO

Als bedrijf veroordeelt House of Covebo elke vorm van discriminatie op welke grond dan ook, tussen kandidaat/medewerker en ons als werkgever, tussen collega’s onderling en in de relatie met de klant.

WAT MAG JE VAN HOUSE OF COVEBO VERWACHTEN?

Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt. Hiernaast draagt House of Covebo er zorg voor dat er kenbaarheid van het antidiscriminatiebeleid is en dat dit geïmplementeerd wordt in de organisatie. Hieronder wordt onder meer verstaan dat:

  • er actief invulling gegeven wordt aan het beleid;
  • het beleid bij indiensttreding wordt overhandigd in het personeelsreglement;
  • collega’s te allen tijde vertrouwd zijn met het beleid;
  • het beleid wordt gepubliceerd op het intranet (Sharepoint);
  • het beleid maakt deel uit van de opleiding van de medewerkers, door middel van een E-learning en live training.

Hiernaast hebben collega’s instructies gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Collega’s zijn voorbereid op de situatie dat zij kunnen worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek van een opdrachtgever. Zij weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren.

WAT HOUSE OF COVEBO VAN JOU VERWACHT

Je hebt een eigen verantwoordelijkheid om actief naar opdrachtgevers uit te dragen dat wij discriminatie te allen tijde willen voorkomen en dat wij hier een beleid voor hebben. Je dient daarom alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend. Indien je vragen hebt over discriminatie, twijfelt in een bepaalde situatie of als je weet dat iemand zich schuldig maakt aan discriminatie en je kunt dit zelf niet oplossen, dan dien je dit te melden bij het vaste aanspreekpunt binnen House of Covebo.

Voor alle vragen betreffende discriminatie kun je contact met ons opnemen.

MELDINGSPLICHT BIJ DISCRIMINERENDE VERZOEKEN

Wees alert op discriminatie en zorg ervoor dat je discriminatie weet te voorkomen en te vermijden. Er mogen geen relaties aangegaan worden met mensen of bedrijven die discrimineren. Als je te maken krijgt met discriminatie, zowel direct als indirect, dan ben je verplicht direct hierop actie te ondernemen. Indien de vraag in strijd is met anti-discriminatie wetgeving dan kan hier geen gevolg aan gegeven worden. Is de vraag – van bijvoorbeeld een klant of relatie – gerechtvaardigd, dan kan er wel rekening mee worden gehouden.

BENIEUWD WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN?